Kết luận của AFF về trận U19 Việt Nam gặp Thái Lan

Kết luận của AFF về trận U19 Việt Nam gặp Thái Lan

Trong thư trả lời PSSI sáng 30/7, AFF cho biết giao cho Sports Radar tìm kiếm các dấu hiệu tiêu cực